4A Labs

Müşteri Aydınlatma Metni

 MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 Bu aydınlatma metni, https://vanillarococo.com/ (“İnternet Sitesi”) üzerinden sunduğumuz ürün ve hizmetler kapsamında bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işleyeceğimize dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Vakko Gıda A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede işlenebilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi, İşlemenin Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçların ("Amaçlar”) yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çevrim içi katılım formu/iletişim formu/başvuru formunun doldurulması, çağrı merkezi, mobil uygulamalarımız, kısa mesaj, e-posta kanalıyla ve fiziki ortamda Şirketimiz ile iletişime geçtiğiniz hallerde gerçekleştirilen görüşmeler ve formlar kanalıyla toplanmaktadır.

 

Kişisel verileriniz aşağıdaki Amaçlarla ve hukuki sebepler ile Şirketimiz tarafından Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • İnternet Sitesi üzerinden hizmetlerimizin sunulması amacıyla kimlik, iletişim ve işlem güvenliği verileriniz,
 • İnternet Sitesi’ne üyelik oluşturulması kapsamındaki süreçlerin yürütülmesi kimlik, iletişim ve işlem güvenliği verileriniz,
 • Müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi için kimlik, iletişim ve işlem güvenliği verileriniz,
 • Satış kayıtlarının açılması ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kimlik, iletişim, finans ve müşteri işlem verileriniz,
 • Şirketimizin ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası için kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans verileriniz.

Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Vergi Usul Kanunu çerçevesinde aldığınız mal ve hizmete karşılık fatura düzenlenmesi için kimlik, iletişim, finans ve müşteri işlem verileriniz,
 • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans ve işlem güvenliği verileriniz, 
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans ve işlem güvenliği verileriniz,
 • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans ve işlem güvenliği verileriniz,
 • İlgili kişi başvurularının mevzuata uygun olarak yanıtlanması ve gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, işlem güvenliği, talep ve şikâyet verileriniz.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • İnternet Sitesi’nin yönetimi amacıyla kimlik, iletişim ve işlem güvenliği verileriniz,
 • İnternet Sitesi’nden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi için gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve işlem güvenliği verileriniz,
 • Müşterimiz olmanız sebebiyle muhasebe kayıtlarının tutulması ve finansal işlerin takibi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans verileriniz,
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileriniz,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileriniz,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet, finans verileriniz,
 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, hukuki işlem verileriniz,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileriniz,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği, finans, hukuki işlem, talep ve şikâyet verileriniz,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi için işlem güvenliği verileriniz,
 • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet, finans, hukuki işlem verileriniz,
 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası için kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, talep ve şikâyet verileriniz,
 • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi için kimlik, iletişim verileriniz.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Talep ve şikayetlerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet verileriniz,
 • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması için kimlik, iletişim, müşteri işlem, talep ve şikâyet, finans, hukuki işlem, işlem güvenliği verileriniz işlenecektir.

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatlerimiz kapsamında hizmet aldığımız tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

Tarafımıza başvurarak, kişisel verilerinizin; 

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme, 
 2. İşlenmişse bilgi talep etme, 
 3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
 4. Yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, 
 5. Eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, 
 7. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, 
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
 9. Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

Haklarınızı kullanabilmek için Kişisel Verileri Vakko Şirketleri tarafından işlenen Veri Sahipleri tarafından yapılacak şikâyetler, Vakko Şirketleri tarafından en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır. Veri Sahibi, talep ve şikâyetlerini; Vakko Holding A.Ş. Şirketi Vakko KVK Komitesi tarafından kimlik kontrolü yapılmak kaydıyla şahsen veya noter onaylı vekâlet sunulması kaydıyla vekaleten, noter kanalı ve güvenli elektronik imza kullanılmak kaydıyla kayıtlı elektronik posta adresleri ile KVKK@vakko.com.tr adresine yapabilecektir.

 

Sepetim ( 0 )

Vanilla Rococo - Pasta & Tatlı Tasarımları SEPETİNİZDE ÜRÜN BULUNMAMAKTADIR.